Säännöt

Sulasolin Oulun piiri ry:n säännöt

I Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Sulasolin Oulun piiri ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan yhdistyksestä käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Oulu Regional Organization of Sulasol. Yhdistyksen kieli on suomi.

Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä piiri ja SULASOL, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y.:stä nimeä Sulasol.

2 § Järjestöllinen asema ja toiminta-alue

Piiri liittyy itsenäisenä elimenä Sulasolin järjestörakenteeseen avustaen ja tukien Sulasolia sen tarkoitusperien toteuttamisessa. Piirin toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat.

3 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Piirin tarkoituksena on toimia jäsenyhdistykseksi liittyneiden rekisteröityjen musiikkiyhdistysten, kuorojen, orkestereitten ja soittokuntien keskinäisenä, Sulasolin paikallisena järjestönä, jäsenyhdistystensä ja Sulasolin välisenä yhdyssiteenä sekä herättää, pitää vireillä, tukea ja kehittää toiminta-alueellaan musiikinharrastusta ja musiikkitoimintaa.

4 § Tarkoituksen toteuttaminen ja toiminnan tukeminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri

 • tekee musiikinharrastuksen ja musiikkikasvatuksen alalla aatteellista ja käytännöllistä herätys- ja neuvontatyötä

 • pyrkii opetus- ja valmennustoiminnan avulla kohottamaan musiikkiyhtyeitten taiteellista tasoa

 • kiinnittää sanomalehtikirjoituksin, esityksin, aloittein ja anomuksin yleisön, kuntien, säätiöiden, rahastojen, teollisuuden ja liike-elämän asianomaisten elinten huomion musiikinharrastuksen kansalliseen ja sivistykselliseen merkitykseen ja sen sekä musiikkiyhdistysten taloudelliseen tukemiseen

 • järjestämällä yhteisesiintymisiä, laulu- ja soittojuhlia tai yhteisiä jäsentilaisuuksia pyrkii lähentämään ja kokoamaan jäsenistöään

 • järjestää yhteislaulutilaisuuksia levittämään yhteislauluaatetta.

Toimintansa tukemiseksi piiri voi

 • vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

 • harjoittaa alaansa liittyvää kustannus- ja julkaisutoimintaa sekä

 • asianmukaisen luvan hankittuaan toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä järjestää huvitapahtumia.

II Jäsenet ja jäsenmaksut

5 § Piirin jäsenet

Piirin jäseniä ovat jäsenyhdistykset, kannatusjäsenet ja kunniajäsenet.

Piirin jäsenyhdistykseksi voidaan hyväksyä piirin toiminta-alueella toimiva Sulasolin jäsenyhdistys.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea piirin tarkoitusta ja toimintaa.

Piirihallitus hyväksyy jäsenyhdistykset kirjallisesta ja kannatusjäsenet kirjallisesta tai sähköisestä hakemuksesta.

Piirin kunniajäseneksi voi piirin kokous piirihallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti piirin tarkoitusperien hyväksi.

6 § Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota piiristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti piirihallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta piirin kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Kannatusjäsenen ero astuu voimaan kalenterivuoden lopussa.

7 § Jäsenen erottaminen

Piirihallitus voi erottaa jäsenen piiristä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on piiriin liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään piirissä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut piiriä tai ei enää täytä laissa taikka piirin säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenellä on erottamispäätöksestä kirjallisesti tiedon saatuaan oikeus kolmenkymmenen päivän kuluessa saattaa erottaminen piirin kokouksen ratkaistavaksi paitsi, jos erottamisen peruste on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

8 § Jäsenmaksu

Jäsenyhdistyksen on suoritettava piirin vuosikokouksen määräämä liittymismaksu sekä henkilöjäsenmäärään perustuva vuotuinen jäsenmaksu.

Kannatusjäsenen on suoritettava piirihallituksen määräämä vuotuinen kannatusjäsenmaksu.

Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

III Toimielimet

9 § Toimielimet

Piirin toimielimet ovat piirin kokous ja hallitus, josta näissä säännöissä käytetään nimeä piirihallitus.

Tarvittaessa piirihallitus voi asettaa toimikuntia. Toimikuntaa asetettaessa on sen tehtävät ja toimikausi määrättävä.

IV Piirin kokoukset

10 § Piirin kokoukset ja niiden koolle kutsuminen

Piiri kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen piirihallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa ja ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun piirin kokous niin päättää tai kun piirihallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous pidetään myös, kun yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä tai jäsenyhdistykset, joiden yhteenlaskettu äänimäärä piirin kokouksessa edustaa vähintään neljäsosaa (1/4) näiden sääntöjen 11 §:n mukaisella tavalla lasketusta kaikkien jäsenyhdistysten yhteenlasketusta äänimäärästä, sitä piirihallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty piirihallitukselle.

Piirin kokoukset kutsuu koolle piirihallitus. Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse jäsenyhdistyksille, kannatus- ja kunniajäsenille, piirihallituksen jäsenille sekä Sulasolille viimeistään kymmenentenä (10.) päivänä ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Piirin kokous voi päätöksellä, jota kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä, ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain 23 §:n ja 24 §:n määräykset.

11 § Läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus piirin kokouksissa

Piirin kokouksiin on kukin jäsenyhdistys oikeutettu lähettämään yhden (1) kokousedustajan kutakin alkavaa kymmentä (10) jäsenmaksun maksanutta jäsentä kohden.

Jäsenyhdistyksen jäsenmäärä lasketaan sen mukaan, kuinka monta jäsenmaksun maksanutta jäsentä yhdistykseen kuului edellisen vuoden lopussa. Jäsenyhdistyksen, joka on liittynyt piiriin kuluvan vuoden aikana, äänimäärä lasketaan sen mukaan, kuinka monta jäsenmaksun maksanutta jäsentä yhdistykseen kuului liittymishetkellä.

Kokousedustajan tulee olla edustamansa jäsenyhdistyksen jäsen.

Jäsenyhdistysten kokousedustajilla, kannatus- ja kunniajäsenillä, piirihallituksen jäsenillä sekä Sulasolin asettamalla edustajalla on piirin kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Piirin kokouksissa on jokaisella jäsenyhdistyksen kokousedustajalla yksi (1) ääni. Kokousedustaja voi kuitenkin, jos jäsenyhdistys niin päättää, käyttää muitakin jäsenyhdistyksensä ääniä valtakirjalla. Kannatus- ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta.

12 § Vuosikokous

Piirin vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Avataan kokous.

 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle sihteerin.

 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

 4. Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus sekä läsnä olevat kokousedustajat ja heidän äänimääränsä.

 5. Esitetään kuluneen toimintavuoden vuosikertomus.

 6. Esitetään kuluneen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

 9. Vahvistetaan kuluvan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

 10. Päätetään piirihallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

 11. Vahvistetaan seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksut.

 12. Valitaan piirihallituksen puheenjohtaja.

 13. Valitaan piirihallituksen jäsenet.

 14. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

 15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 16. Käsitellään muut esille tulevat asiat.

 17. Päätetään kokous.

Mikäli piirin jäsen haluaa saada jonkin asian piirin vuosikokouksen käsiteltäväksi, on jäsenen ilmoitettava siitä kirjallisesti tai sähköpostitse piirihallitukselle edellisen vuoden loppuun mennessä.

V Piirihallitus

13 § Piirihallituksen jäsenten lukumäärä ja toimikausi

Piirin asioita hoitaa piirihallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja, joka toimii myös piirin puheenjohtajana, ja kuusi (6) vuosikokouksessa valittua muuta varsinaista jäsentä.

Piirihallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

14 § Piirihallituksen järjestäytyminen

Piirihallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan, jotka samalla toimivat piirin varapuheenjohtajina, sekä taloudenhoitajan.

Lisäksi piirihallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

15 § Piirihallituksen kokoukset

Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet piirihallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Piirihallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista mukaan luettuna on läsnä.

Kullakin piirihallituksen jäsenellä on kokouksessa yksi ääni.

16 § Piirihallituksen tehtävät

Piirihallituksen tehtävänä on

 1. kutsua koolle piirin kokous sekä valmistaa sille esiteltävät asiat

 2. hyväksyä uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa

 3. laatia piirin talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitykset

 4. hoitaa piirin omaisuutta ja kirjanpitoa sekä laatia tilinpäätös ja vuosikertomus

 5. toimittaa viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua vuosikokouksesta Sulasolille jäljennökset piirin vuosikertomuksesta, tilinpäätöksestä ja vuosikokouksen pöytäkirjasta

 6. toimittaa Sulasolille sen pyytämät tilastotiedot

 7. valita jäsenet tarpeellisiin asiantuntijalautakuntiin

 8. määrätä piirin järjestämien laulu- ja soittojuhlien tai muiden tilaisuuksien ohjelma sekä johtajat

 9. tarvittaessa asettaa toimikunnat

 10. myöntää piirin ansio- ja kunniamerkit.

VI Yleisiä määräyksiä

17 § Piirin nimen kirjoittaminen

Piirin nimen kirjoittavat piirin puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja, joku heistä yhdessä jonkun piirihallituksen jäsenen tai piirihallituksen määräämän henkilön kanssa.

18 § Päätöksenteko kokouksissa

Piirin, piirihallituksen ja toimikunnan kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Vaali on toimitettava suljetuin lipuin, jos joku äänivaltainen kokousedustaja sitä vaatii.

VII Tilinpäätös ja tilintarkastus

19 § Tilikausi

Piirin toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi.

20 § Tilintarkastajat

Piirin vuosikokouksessa valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat tarkastamaan kuluvan tilikauden tilit.

Jos kumpikaan tilintarkastaja ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastaja, on valittava kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

Jos tilintarkastaja ja varatilintarkastaja ovat molemmat KHT- tai HTM-tilintarkastajia, riittää yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastaja on tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

21 § Tilintarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja piirihallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta piirihallitukselle.

VIII Sääntöjen muuttaminen ja piirin purkaminen

22 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä piirin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

23 § Piirin purkaminen

Päätös piirin purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä piirin kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi ja joista jommankumman tulee olla vuosikokous, molemmissa vähintään viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsuissa on mainittava piirin purkamisesta.

Piirin purkautuessa siirtyvät piirin varat piirin toimintaa jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai sellaisen puuttuessa Sulasolille. Piirin tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Nämä säännöt on hyväksytty piirin sääntömääräisessä vuosikokouksessa 14. helmikuuta 2010 ja Sulasolin liittohallituksen kokouksessa 26. maaliskuuta 2010. Piirihallitus on hyväksynyt sääntöihin korjaukset 20. lokakuuta 2010.

Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 29. lokakuuta 2010.